Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci, w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”) opisuje kwestie związane z korzystaniem z strony internetowej www.egurrola.com (dalej: „Serwis”).

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie przetwarzania przez EGURROLA DANCE STUDIO – Augustin Marek Egurrola z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 99a, 02-089 Warszawa, NIP: 5251340026, REGON: 016098446 (dalej: „Administrator”) Państwa danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest EGURROLA DANCE STUDIO – Augustin Marek Egurrola z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 99a, 02-089 Warszawa, NIP: 5251340026, REGON: 016098446.

2. Jak skontaktować się z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt 1 powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail: ido@egurrola.pl.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) niezbędności do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz umożliwienia Państwu zapisu na newslettery oferowane przez Administratora;

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
a. umożliwienia Państwu kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Serwisu;
b. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora);
c. korzystanie z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora w Serwisie (uzasadniony interes Administratora polegający na opiece nad użytkownikami Serwisu i poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług);
d. obrony przed ewentualnymi roszczeniami dochodzonymi przez Administratora lub od Administratora.

4. Przekazywanie danych osobowych

Administrator może przekazywać dane pomiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora i na podstawie zawartych umów, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej (m.in. na rzecz podmiotów świadczących usługi informatyczne, w tym zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu), z zastrzeżeniem, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zaleceniami Administratora.

Administrator przekaże dane osobowe jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane lub dopóki jest to wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji.

6. Przysługujące prawa

W zakresie dozwolonym przez RODO przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych
  W każdym czasie mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, w tym kopię tych danych.
 2. prawo do sprostowania i uzupełnienia danych
  Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. prawo do usunięcia danych
  Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez Administratora w przypadkach, gdy:
  a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  b) cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  d) przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
  e) konieczności usunięcia danych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu RODO,
  Jednakże Administrator nie będzie mógł usunąć Państwa danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do:
  a) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  b) wywiązana się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
  c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych
  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z nami. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, o ile będzie to możliwe technicznie.
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
  a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania. Administrator może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. prawo do cofnięcia zgody
  W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. prawo do skargi
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.
  W przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do Administratora wiadomości na adres mailowy: ido@egurrola.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żwirki i Wigury 99A, 02-089 Warszawa.
  Z prawa do złożenia skargi, o którym mowa w pkt 8) powyżej, można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym (dane wskazane w pkt 8) powyżej).
  Państwa wniosek/pismo powinno w miarę możliwości wskazywać czego dotyczy Państwa żądanie.

7. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych jest dla Administratora priorytetem i Administrator analizuje ryzyka w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne i zgodne z prawem działania, aby podmioty współpracujące z Administratorem (podwykonawcy i inne podmioty współpracujące) dawały gwarancję prawidłowego i odpowiedniego stosowania środków bezpieczeństwa w każdym przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych wykonywanego na zlecenie Administratora.

8. Podanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może jednak – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – może uniemożliwić zawarcie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, jak również może wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Państwa rzecz lub może uniemożliwić kontakt z Państwem czy też przesłanie Państwu treści marketingowych.

9. Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzasz Serwis. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Państwa urządzenia, poznania Państwa preferencji, a także zbierania informacji na temat Państwa wcześniejszych działań w Serwisie. Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do pomocy w logowaniu użytkownika (np. zapamiętanie nazwy użytkownika, jeżeli użytkownik zarejestruje się lub zaloguje).

Administrator może używać następujących rodzajów plików cookies:

a) sesyjne pliki cookies (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); te pliki są konieczne aby niektóre funkcjonalności Serwisu działały poprawnie,

b) stałe pliki cookies (persistent cookies) – są plikami przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Dzięki nim korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia przez Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałe pliki cookies będą przechowywane na Państwa urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Mogą Państwo zarządzać plikami cookies, jednakże w praktyce, nie wyrażenie zgody na działanie plików cookies spowoduje brak możliwości korzystania z Serwisu lub niektórych jego elementów.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Przedmiotowa Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.